VAKE BYGGER ETT FRAMTIDSSÄKERT FINLAND

Som liten stat står Finland inför utmanande årtionden, då den globala konkurrensen intensifieras och ny teknik framträder allt mer som den centrala värdeskaparen i nationalekonomierna. Allteftersom verksamhetsmiljön digitaliseras, sker förändringarna allt snabbare. De utmaningar vi står inför är alltmer komplexa och till sin natur globala.

Samtidigt är liten storlek en fördel om den utnyttjas rätt – den möjliggör flexibilitet. För Finland och finska företag öppnas enastående möjligheter att bli världsledande aktörer inom verksamhetsområden, där vi redan nu besitter exceptionell styrka och konkurrensfördel på en global skala och som nationellt är särskilt intressanta för oss.

Finland kan utvecklas till Europas ledande land för artificiell intelligens, digitalisering och plattformsekonomi, där privat företagsverksamhet blomstrar och den offentliga sektorn stöder en uppbyggnad av en innovativ verksamhetsmiljö. På så vis kan finska företag bli lockande även för utländska investerare.

Statens utvecklingsbolag Vake Oy är ett statligt bolag som är fokuserat på användningen av ny teknik hos växande partners. Vake är ett aktiebolag som fungerar på marknadsmässiga villkor, så det besitter en aktiv ägares breda urval av metoder för investerings- och utvecklingsverksamhet.

 

Vake i korthet:

Statsbolag, grundat 2016

Verksamhet inletts 2018

Bolagets balans 1,8 mrd. euro

7 anställda

 
shutterstock_1043411470.jpg
 

Ägarandel i följande bolag:

Neste Abp ca 8,30 %
Posti Group Abp 49,90 %
Altia Abp ca 36,2 %
Vapo 16,70 %
Nordic Morning Oyj 100 %

Egendomar som överlåts senare:
Kemijoki Oy
Arctia Ab

VALDA TEMAN OCH BREDA URVAL AV METODER

Vake har ett mål över alla andra: att ha en klar samhällseffekt. Det kan Vake uppnå genom att fokusera på skärningspunkten mellan framtid och teknologi. Vake förutser den framtida konkurrenskraftens drivkrafter och satsar centralt och långsiktigt på de teman bolaget valt. På detta vis omvandlar bolaget finsk potential till tillväxt, arbete och välfärd.

Som temaområde har valts existerande teknologier och företeelser, som undergår snabb utveckling, har betydande slagkraft och har koncentrerat kunnande i Finland. Det första temat är artificiell intelligens. Huvudtemat leds genom mer specifika program.

En betydande samhällseffekt uppnås bäst genom ett heltäckande och flerdimensionellt urval av metoder istället för att göra endast enskilda investeringar. För att uppnå sitt mål använder Vake flera metoder, med undantag av verksamhet som räknas till direkt statligt stöd. Bolagets uppgift är att inom ramen för dess teman utveckla och påskynda ny affärsverksamhet samt möjliggöra en uppskalning av de mest lovande finska företagen till internationellt betydande föregångare.

En aktör som Vake behövs för att komplettera privata och statliga investeringsaktörers kompetens och möjlighet att bygga upp kunskapskluster och ekosystem för tillväxt. Det skapar i sin tur potential för en långtgående inverkan i stor skala.

 

AKTIV ÄGARE OCH SAMARBETSPARTNER

Förutom det investerade kapitalet fungerar Vake som en aktiv och kunnig ägare som specifikt utnyttjar den framtida teknikens tillväxt- och affärsverksamhetspotential.

Vake samarbetar inom ramen för bolagets teman med både banbrytande företag samt statens andra utvecklings- och investeringsorganisationer. Bolaget kan fungera sektorsövergripande i situationer och branscher, där andra kan finna det svårt att vara verksam eller är ur nationell synpunkt särskilt intressanta. Flexibilitet maximerar Vakes förmåga att agera, ändra och anpassa sig till olika situationer vid bygget av det framtida Finland.