2019 på Vake: en ny strategi och en utgångspunkt för den nationella klimatfonden

Genom Vakes strategiarbete och direkta kontakter har bolaget ackumulerat totalt cirka 150 investeringsinitiativ under rubrikerna för klimatförändring och digitalisering. Även om det ännu inte har varit möjligt att göra investeringar i bolaget utan ett investeringsmandat som godkänts av ägaren, har initiativen analyserats och förbereds för snabb implementering. Under 2019 lanserades också bolagets projektverksamhet inom området artificiell intelligens, MyData och digitalisering av hälsovård på finska.

Projektverksamhetens roll är att förbereda digitala och klimatinvesteringar för beredskap för kapitalisering.

”Vi har arbetat aktivt i bolaget för att se till att vi kan göra investeringar som påskyndar digitalisering och klimatåtgärder omedelbart om vår ägare så önskar. I februari beskrev Marins regering att en nationell klimatfond skulle inrättas i Finland som grundar sig på Vake. Förhoppningsvis ger det arbete vi gör en bra utgångspunkt för genomförandet av klimatfonden,” förklarar Paula Laine, Vakes VD.

Coronakrisen sätter sitt eget ytterligare tryck på situationen. “De planerade aktiviteterna för klimatfonden kan vara en möjlig del av återupplivandet av investeringar efter krisen,” säger Paula Laine.

Förändringar i verksamhetsmiljön

I bolagets nuvarande verksamhetsguideline för 2016 föreskrivs att påbörjandet av ny affärsverksamhet och bolagets aktie- och kapitalinvesteringar kommer att diskuteras och beslutas vid statsrådets allmänna sammanträde. Således hade de politiska förändringarna år 2019 betydlig påverkan på Vakes verksamhet och förmåga att göra beslut.

Efter parlamentsvalet i april konstaterade Antti Rinnes (senare Sanna Marins) regeringsprogram följande om ägarpolitik i samband med Vake:

”Det statliga ägandet ska vara ett verktyg för aktiv samhällsförnyelse. Kapitalet i bolagsinnehaven är så betydande att det bör användas för att generera mer tillväxt och sysselsättning än i nuläget. Kapitalanvändningen ska effektiviseras genom statens ägarstyrning, inte bara för att aktivera de befintliga innehaven, utan också för att generera ny ekonomisk aktivitet i Finland. Statens utvecklingsbolag Vake Ab spelar här en viktig roll.”

Som ett led i beredningen av principbeslutet om ägarpolicy fick Vakes styrelse i juli en begäran från ägaren att ge synpunkter på bolagets nya strategi, med stöd för bestämmelserna i regeringsprogrammet. Från detta, lanserade bolaget sitt strategiarbete, som fortsatte under hösten, vars kärna är att påskynda digitala och klimatinvesteringar i en roll som korrigerar marknadsbrist med en årlig investeringsvolym på cirka hundra miljoner euro. På ägarens begäran överlämnades resultaten först i september till Sirpa Paatero, minister för bolagsstyrning, och senare i januari 2020 till Tytti Tuppurainen, minister för europeiska frågor och bolagsstyrning.

Regeringen kommer att meddela om mer detaljerade riktlinjer för klimatfonden som kommer att inrättas inom Vake under våren 2020. Vid Vakes årsstämma den 1 april 2020 utsågs en tillfällig tre-ledamots styrelse, som ordförande av regeringsråd Ilpo Nuutinen från avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli. Jukka Ohtola, konsultativ tjänsteman, kommer att fortsätta som styrelseledamot, och specialsakkunnig Mia Rainio, kommer att börja som en ny styrelseledamot, båda är från avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli.

Vakes år 2019 koncist:

Vinst 59,1 miljoner euro.

Balansräkningen i slutet av verksamhetsåret 2019 var cirka 2,4 miljarder euro. Vid den ordinarie årsstämman den 1 april 2020 var innehavets marknadsvärde 2,3 miljarder euro. Vakes balansräkning består av innehav i följande företag: Neste Corporation 8,3%, Posti Group Corporation 49,9%, Altia Corporation 36,2%, Vapo 16,7% och Nordic Morning Group Corporation 100%. Vakes balansräkning förvaltas av statsrådets avdelning för ägarstyrning.

Reijo Karhinen, bergsråd, har varit styrelseordförande sedan 11/2017. Ledamöterna i bolagets styrelse 2019 var överdirektör Leena Mörttinen, entreprenör Maria Ritola, AIO Tuomas Syrjänen, direktör Paula Laine (till 6/2019), finansråd Jarmo Väisänen, fram till 4/2019, och Jukka Ohtola, konsultativ tjänsteman, efter 4/2019.

Paula Laine har varit Vakes VD sedan 7/2019, innan dess var Taneli Tikka företagets VD. Företaget har nio anställda.

Länk till bokslut (på finska)

Länk till styrelsens verksamhetsberättelse (på finska)

För mer information:

Ilpo Nuutinen, styrelseordförande, tel. +358 40 500 0535

Paula Laine, VD, tel. +358 40 535 9911

 

Meny