Klimatförändringen är den mest centrala och kritiska utmaningen i vår tid. Dessutom skapar digitalisering och vår föråldrande befolkning press på produktionssystemet för offentliga tjänster och påskyndar industriomvandlingen. De kommande 10–15 åren är avgörande för att kunna svara på de utmaningar och möjligheter som klimatförändringen och digitaliseringen skapar.

Konkreta åtgärder för att bekämpa klimatförändringen behövs snabbt, men den pågående djupa förändringen av nationell och internationell lagstiftning – och därmed resultat – kommer att ta tid att visa. Förutom förändringar i lagstiftning och kompetensutveckling kräver omvandlingen snabbt betydande ytterligare investeringar. I Finland beräknas behovet av ytterligare investeringar uppgå till över en miljard euro per år.

Under klimatmötet i Nordsjö den 3 februari 2020 uttalade Sanna Marins regering: ”Regeringen skapar en klimatfond baserad på statens utvecklingsbolaget Vake. Fonden kommer att fokusera på att bekämpa klimatförändringen, driva digitaliseringen och främja klimatvänliga branschen med låga utsläpp. Övergången till en ekonomi med låg koldioxidutsläpp kräver tillräckliga investeringar i att utveckla cirkulära ekonomin, rena teknologilösningar och energieffektivitet. Vakes kapital är mer än 2 miljarder euro. Under denna regeringsperiod kommer klimatfonden att kunna använda hundratals miljoner euro.”

Under budgetförhandlingarna 2021 den 16 september 2020 beslutade den finska regeringen att Statens utvecklingsbolaget Vake Oy kommer att överföras till ägarstyrningen av arbets- och näringsministeriet (ANM). Vake kommer att ombildas till Ilmastorahasto Oy genom en ändring av dess bolagsordning. (Ytterligare information i pressmeddelandet)

För närvarande väntar vi på mer detaljerad information om ägarens beslut om klimatfonden. Vi kommer att kommunicera mer om ärendet när vi får denna information.

Vake i korthet
2000
Statsbolag, grundat
2000
Verksamhet inletts
1
Bolagets balans
1
Anställda

Vakes eget förslag: en drivkraft för digitala och miljömässiga investeringar

Enligt strategiförslaget som presenterats av Vakes styrelse skulle kärnan i företagets verksamhet vara att identifiera de bästa investeringsmöjligheterna bland digitalisering och klimatåtgärder, som inte realiseras inom det nödvändiga omfånget och tidsintervallet genom privata investeringar för att vi ska uppnå till exempel Finlands mål att vara koldioxidneutralt år 2035.

Med statens utvecklingsbolaget Vake kan regeringen avsätta betydande medel till investeringar för att främja digitaliseringen och bekämpa klimatförändringen. Detta skulle placera företaget i en flaskhals för innovationsfinansiering som identifierats av intressenter och experter: skala upp lösningar som stöds till exempel av Business Finland. Efter Vakes finansiering skulle lösningarna vara utrustade för att växa till exempel genom privata investeringar och finansiering från det statligt ägda investeringsbolaget Tesi (Finnish Industry Investment Ltd).

Vake kan erbjuda betydande hävstångseffekter för nationell, privat och EU-finansiering. Med sitt kapital skulle Vake fungera som en nationell motsvarighet för EU:s finansiering för klimatåtgärder och aktivera privat finansiering för enskilda investeringsområden värda tiotals eller hundratals miljoner euro.

Vakes föreslagna fyra investeringskategorier

1

Offentliga plattformar

Tillhandahålla kapital till plattformsföretag som är helt eller främst offentligt ägda. Ofta tillåter lagstiftning regeringen att skapa statligt ägda företag för att öppna nya typer av verksamhet, till exempel på gränssnittet mellan regeringens data.

2

Offentliga privata partnerskap

Minoritetsandelar i finansiering av offentliga privata partnerskap. Exempelvis företag baserat på data, kompetens eller infrastruktur för städer, kommuner, universitet, skolor, sjukvårdsdistrikt eller statliga energiföretag, arrangerade som partnerskap med kommersiella aktörer.

3

Digitala och miljömässiga investeringar i industriell skala

En minoritetsandel eller kapitallån för att starta betydande digitala och miljömässiga investeringar i industriell skala. Vakes finansiering aktiverar nationella och internationella privata investeringar för att gå med i satsningarna och ökar företagen mot ambitiösa digitala och miljömässiga lösningar.

4

Fonder

Investera i nya typer av fonder med fokus på digitala och miljömässiga investeringar. Vake kan investera i fondandelar för att sprida risker och för att stödja bildandet av nya sorters fondprodukter.

Meny