Vakes föreslagna strategi: Företaget kommer att bli en drivkraft för digitala och miljömässiga investeringar

Regeringsprogrammet under ledning av statsminister Antti Rinne innehåller en tydlig instruktion om att statliga tillgångar bör användas mer aktivt för att skapa ny ekonomisk verksamhet, vilket understryker vikten av Vakes roll för att stödja regeringens målsättningar. Efter intensivt strategiarbete presenterade Finlands statliga utvecklingsföretag Vakes styrelse för kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero ett förslag om företagets förnyade roll som drivkraft för digitala och miljömässiga investeringar. Regeringens principbeslut om ägarstyrning förväntas slutföras vid månadsskiftet oktober-november.

”Ägaren har krävt att Vakes uppgifter utvärderas för att stödja genomförandet av regeringsprogrammet och begärt att Vakes styrelse skulle lägga fram ett förslag till Vakes nya roll i mitten av september. På begäran har vi utarbetat en strategi som uppfyller ägarens önskemål, som kan genomföras effektivt. Under vårt strategiarbete har vi konsulterat över hundra intressentrepresentanter. Under arbetet blev det uppenbart att framför allt digitaliseringen och klimatförändringen kräver fler innovationer, investeringar och skalbarhet på kommersiell nivå i tillverkningen”, kommenterar Vakes styrelseordförande Reijo Karhinen.

Vakes VD Paula Laine ger bakgrund: ”Vi måste påskynda tillämpandet av digitalisering i hela samhället och tjänstesystemet, särskilt för att förbereda för förändringar i befolkningens åldersstruktur. Samtidigt skapar framsteg mot kolneutralitet betydande tillväxtmöjligheter för Finland som en föregångare. Både digitaliseringen och klimatförändringen genererar betydande investeringsbehov under de kommande 10–15 åren. För närvarande realiseras inte dessa investeringar inom det nödvändiga omfånget och tidsintervallet för att möta utmaningarna. Budskapet från våra intressenter var tydligt: ​​Vakes bidrag som en drivkraft för investeringar skulle vara ett nödvändigt och välkomnande komplement till vårt innovationssystem.”

Enligt förslaget ska Vake tillhandahålla kapital och påskynda offentliga-, kommersiella- och offentlig-privata partnerskapsplattformar och industriell skalbarhet för nya tekniklösningar, med betydande, över 100 miljoner € årliga investeringar.

”Ägaren kommer att bedöma sin policy angående Vake under hösten. Vakes strategiarbete gav värdefull input och analys för att styra dess framtida roll och operativa fokus, säger kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero.

Ytterligare information och förfrågningar om intervju:

Vakes Intressentgruppschef Saara Mattero, tel. 0400 114 777, saara.mattero@vake.fi

 

************************************

Bolagets kommentar till Jouni Hakalas utredning:

Den statliga ägaren gav Jouni Hakala i uppdrag att utreda statligt ägda företag samtidigt som den begärde ett strategiförslag från Vakes styrelse. Uppenbarligen på grund av det överlappande schemat utvärderar Hakalas rapport främst Vake baserat på dess tidigare strategi och operativa fokus. Liksom i Vakes strategiarbete redovisar Hakalas utredning också behovet av att driva innovation och investeringar och erkänner brådskandet av att möta behov som skapas av megatrender som digitalisering och klimatförändringar. I sin nya strategi föreslår Vakes styrelse att rikta företagets tillgångar för att stödja dessa mål. Företagets tillgångar är avgörande för att kunna uppnå företagets strategi och instruktioner som presenteras i regeringsprogrammet. Både styrelsens strategiförslag och Hakalas utredning är nu bakgrundsmaterial för ägarens beslutsfattande och beslutet är nu i deras händer.

 

Meny