Teman

Vake driver en förändring via valda teman, i enlighet med sin basuppgift och vision. Målet är att temana skulle utvecklas till en betydande del av Finlands framtida välstånd och av samhällsekonomins struktur. Till Vakes teman utväljs existerande teknologier och fenomen, som är i en fas av snabb utveckling, har en betydande verkningsfullhet och som det finns koncentrerad kompetens av i Finland.

Vake är en temabaserad aktör, dvs. all verksamhet i bolaget kanaliseras via nedan nämnda teman och program. Kärnan i det temabaserade tänkandet är en övergripande granskning av framtida branscher: Vake kartlägger inom temana viktiga tillämpningsområden, där det redan finns en stark finländsk kompetens, och utvecklingen av centrala möjliggörare av själva temana i Finland. Därefter utvärderar bolaget vilka områden eller möjliggörare som behöver en aktör av typ Vake för att påskynda utvecklingen av hela temat i Finland.

Det första temat

Vake valde 2019 artificiell intelligens till sitt första tema. Den artificiella intelligensens betydelse har ofta kallats för 2000-talets “nya elektricitet”, och man räknar med att den artificiella intelligensen sprids till varje delområde inom näringslivet och företagsverksamhet. Vake anser att de viktigaste tillämpningsområden för artificiell intelligens i Finland finns inom hälsovården, inlärning och förnyelsen av industrin. Centrala möjliggörare är igen data och möjligheten att utnyttja data, finskspråkig artificiell intelligens och infrastruktur för att utveckla artificiell intelligens, såsom finansiering och reglering.

Artificiell intelligens

Temat är långfristiga helheter – upp till tio år långa eller nästan permanenta –, så att de säkerställer för placerings- och utvecklingsprojekt en tillräckligt lång utvecklingsfas. Program inom ett tema kan däremot vara kortare, i allmänhet några år långa.

Hur utväljs Vakes teman?

Utvärdering - Passar ämnet för Vake?

1. Betydande verkningsfullhet

Ett temas verkningsfullhet bedöms vara betydande granskat ur såväl samhällets, miljön som ekonomins synvinkel.

2. Snabb utvecklingsfas

Temat är i en utvecklingsfas, om det har framskridit från teori och hypotes till ett snabbt framskridande genomförande.

3. Finländsk kompetens

I Finland finns i anslutning till temat kompetens och mångformigt samarbete: forskning samt privata och offentliga sektorns verksamhet förenade med internationella nätverk.

4. Långsiktig effekt

För att lösa temat krävs nytt slags tänkande och målet är ett kommersiellt genombrott.

5. Tekniskt krävande

Det är tekniskt krävande att lösa temat och det kräver specialiserad kompetens.

6. Tvärvetenskapligt och multiprofessionellt

För att lösa temat krävs att sådana kunskaper och färdigheter förenas, som sällan förenas inom någon enskild sektor eller vetenskapsgren.

7. Kan levereras

Kompetenta människor ser en väg för att lösa temat, genast vidta åtgärder och snabbt få resultat.

Meny