Vake Oy kommer att övergå till arbets- och näringsministeriets ägarstyrning och dess namn kommer att ändras till Ilmastorahasto Oy

Under budgetförhandlingarna 2021 den 16 september 2020 beslutade den finska regeringen följande:

”Klimatfonden

Statens utvecklingsbolag Vake Oy kommer att överföras till ägarstyrningen av arbets- och näringsministeriet (ANM). Alla bolagets aktieinnehav förutom Neste-aktier kommer att överföras från Vakes balansräkning till ägarstyrning av statsrådets kansli. Statsrådets kansli kommer att behålla ägarstyrningen av Neste-aktierna. Vake kommer att ombildas till Ilmastorahasto Oy genom en ändring av dess bolagsordning och ANM kommer att utarbeta operativa riktlinjer för klimatfonden omedelbart i samarbete med statsrådets kansli, finansministeriet, miljöministeriet och kommunikationsministeriet. En styrelse kommer att utses för företaget och en investeringskommitté inrättas för att ge vägledning om finansiering- och investeringsverksamhet.

Investeringskommittén kommer att bestå av representanter från ANM, finansministeriet, statsrådets kansli, kommunikationsministeriet och miljöministeriet. Företaget kommer att kapitaliseras med 300 miljoner euro under 2020 och företaget kommer också att ha en summa som motsvarar Nestes utdelning till sitt förfogande. Ärendet kommer att tas upp för behandling av ministerutskottet för finanspolitik under september.” (källa: https://vnk.fi/sv/-/budgetpropositionen-for-2021-stakar-ut-en-vag-ur-coronakrisen bilaga 5: Inlägg i protokollet.)

Förberedelserna för klimatfonden pågår. Om Ilmastorahasto Oy:s framtida verksamhet kommer att meddelas separat vid ett senare tillfälle.

Meny