Vaken kommentit viimeaikaisiin uutisointeihin

Yhtiö julkaisee kommenttinsa koskien Suomen Kuvalehden artikkeleissa 28.9.2020 ja 3.10.2020 esitettyjä väitteitä.

Valtio-omistaja on pyytänyt yhtiötä laatimaan ehdotuksensa tulevaksi roolikseen kesällä 2019. Yhtiö on luovuttanut ehdotuksensa omistajalle ensin 11.9.2019 (linkki Vaken tiedotteeseen 16.9.2019) ja Suomen hallituksen vaihdoksen jälkeen uudelleen 21.1.2020.

Omistaja on julkaissut linjauksensa yhtiön tulevasta roolista budjettiriihen 16.9.2020 yhteydessä. Yhtiöllä ei ole ollut etukäteistietoa sitä koskevan päätöksenteon aikajänteestä, vaan valtion päätöksenteon lykkääntyminen on tapahtunut asteittain. Yhtiö on tasapainotellut 09/2019–09/2020 kulloinkin tiedossa olevien näkymien varassa, pyrkien sekä rakentamaan toimeenpanon edellytyksiä jatkon osalta että leikkaamaan vallitsevassa tilanteessa operatiivisia kuluja.

Operatiivisten kulujen osalta yhtiö mm.

 • ei ole tehnyt uusia, eikä korvausrekrytointeja elokuusta 2019 alkaen,
 • ei ole käynnistänyt uusia hankkeita loppuvuoden 2019 jälkeen,
 • on keskittänyt henkilöstöresurssejaan sijoitusmahdollisuuksien tunnistamiseen sekä analysointiin, jotta käynnistyvälle toiminnalle olisi mahdollisimman hyvät edellytykset. Yhtiöllä on 220 aktiivisen investointiaihion ”deal flow”, joista useampia kymmeniä on tarkemmin analysoitu, ja lisäksi
 • yhtiön kulut 1H20 ovat 10% alhaisemmat kuin 1H19 operatiiviset kulut ja 20% alhaisemmat kuin 2H19 operatiiviset kulut.

Yhtiön henkilöstörakenteessa on toistaiseksi painottunut eri vastuualueiden johtajat. Tästä syystä yhtiön keskipalkkataso on korkea – riippuen tarkasteluajankohdasta yli 8000EUR/kk 1H20 aikana. Suomen Kuvalehdessä mainittuun yli 20 000 keskipalkkaan on ilmeisesti päädytty jakamalla yhtiön 2019 tilinpäätöksen ”henkilöstökulut” -rivi henkilömäärällä. Tilinpäätöksessä mainittu rivi sisältää kuitenkin täysimääräisesti mm. sivukulut, henkilöstöetuudet, hallituksen palkkiot ja edellisen toimitusjohtajan toimisuhteen päättymisen kertaluonteiset kulut, kuten pitämättömien lomien korvauksen. Tiimin ollessa hyvin pieni, edellä mainitut kuluerät vaikuttavat merkittävästi suoralla jakolaskulla tilinpäätöksestä laskettuun arvioon.

Toimitusjohtaja Paula Laineen kuukausipalkka on 20 000 euroa. Tilinpäätöksessä ”toimitusjohtajan palkat ja palkkiot” -rivi vuodelta 2019 pitää sisällään tämän lisäksi edellisen toimitusjohtajan palkan ja palkkiot sekä hänen toimisuhteen päättymisen yhteydessä pois maksetut lomarahat. Todettakoon, että nykyiselle, keväällä 2020 aloittaneelle kolmijäseniselle hallitukselle ei makseta palkkioita tai muita korvauksia.

Yhtiön sidosryhmätyöstä

Kesällä 2019 yhtiö sai omistajalta pyynnön valmistella ja toimittaa näkemyksensä yhtiön uudesta strategiasta, jolla tuetaan hallitusohjelman kirjauksia.

Kysymykset, joihin haettiin vastausta Vaken strategiatyössä ja jotka ohjasivat näin ollen myös sidosryhmätyötä olivat:

 1. Kuinka Vake työkaluna voi parhaiten luoda lisäarvoa osana valtiokonsernin kokonaisuutta?
 2. Millä toimilla Vake vastaa hallitusohjelman linjaukseen tukea hallitusohjelman tavoitteita?
 3. Miten uusi strategia toimeenpannaan käytännössä?

Strategian valmistelun lähestymistavaksi Vaken hallitus valitsi kokouksessaan elokuun alussa 2019 aktiivisen sidosryhmätyön. Huomioiden kysymykset, joihin strategialla haluttiin vastata, tämä on loogista. Yhtiössä oli voimakkaasti käsitys, että parempaan strategiaehdotukseen päästään, jos näissä kysymyksissä kuullaan sidosryhmiä laajasti eikä pohdita vastauksia pelkästään yhtiön tai pienen suljetun porukan piirissä.

Sidosryhmätyötä suunniteltiin ja tehtiin Vake-vetoisesti. Sidosryhmäkeskusteluiden kohderyhmiksi nimettiin yhtiön hallituksen toimesta samaisessa elokuun kokouksessa elinkeinoelämän järjestöt, yritysjohtajat ja muut yritysmaailman vaikuttajat, tutkijat, asiantuntijat ja virkamiehet, Vaken sisarorganisaatiot (esim. Tesi ja Business Finland), sekä poliitikot ja erityisavustajat.

Asetetun tavoitteen toteuttamiseksi Vaken johto (tj, sidosryhmäjohtaja ja/tai muu Vaken johtaja) keskusteli 08/2019–03/2020 yli 300 em. kohderyhmiin kuuluvan vaikuttajan kanssa. Keskusteluista 10 % kohdistui ryhmään poliittiset päätöksentekijät. Muiden ryhmien painoarvot olivat vastaavasti seuraavat:

 • innovaatiorahoittajat ja -tutkijat: 30 %,
 • työmarkkinajärjestöt ja liike-elämä: 25 %,
 • pääomasijoittajat ja rahoitusala: 10 % ja
 • virkamiehet: 25 %.

Sidosryhmätyön kesto piteni Vakea koskevan päätöksenteon lykkääntymisen vuoksi. Samasta syystä keskustelut painottuivat loppuvaiheessa myös ehdotetun strategian toimeenpanoon liittyviin kysymyksiin, eli strategiatyön em. kysymykseen numero kolme.

Ostopalveluiden käytöstä sidosryhmätyössä

Yhtiö on alkuvaiheissaan alkaen vuodesta 2018 käyttänyt viestintä- ja sidosryhmätyössään myös ostopalveluita, koska toimintaa ja omaa viestintähenkilöstöä ei haluttu lähteä kasvattamaan ennen kuin omistajan pitkän tähtäimen linjaukset yhtiöstä ovat olemassa. Keväällä 2019 yhtiö kilpailutti viestintä- ja sidosryhmätyön ostopalvelut ja siirtyi edellistä sopimuskokonaisuutta kustannuksiltaan edullisempaan malliin. Kilpailutuksen voitti Rud Pedersen.

Strategiatyön myötä yhtiön sidosryhmätyö siirtyi enenevässä määrin oman henkilöstön ja johdon hoidettavaksi. Viimeisten kuukausien aikana prosessin vaihe on ollut sellainen, jossa on pääosin odotettu omistajan linjauksia tehdyn työn pohjalta. Tässä vaiheessa yhtiö on vähentänyt sidosryhmätyötään ja suhtautunut pidättyväisesti julkiseen keskusteluun osallistumiseen. Tämä kaikkinainen vaitonaisuus ei ole tahtotila pidemmän päälle vaan liittyy omistajan ratkaisujen odottamiseen. Tässä tilanteessa myös yhteistyösopimus Rud Pedersenin kanssa on irtisanottu kesän 2020 lopulla.

Yhtiöllä oli Rud Pedersenin kanssa keväästä 2019 loppukesään 2020 asti jatkuva kuukausilaskutettu yhteistyösopimus, joka sisälsi erilaisia viestintä- ja sidosryhmätyön palveluita. Viestintäpalvelut sisälsivät mm. verkkosivujen ylläpitoa. Sidosryhmätyön palvelut sisälsivät mm. kuukausittaisen yhteiskunnallisen tilannekatsauksen, yhtiön oman sidosryhmätyön tueksi tehtyä yhteystietojen keräämistä sekä hallitusohjelman, hallitusohjelman toimintasuunnitelman ja EU-kärkihankkeiden analyysiä yhtiön strategiatyön tueksi. Sidosryhmätyöpalveluiden laskutus oli yhteensä noin 50 000 EUR koko Rud Pedersenin sopimuskauden 2019–2020 ajalta.

Vaken tiedotteet strategiatyöhön ja ilmastorahastoon liittyen:

16.9.2019
3.2.2020
29.6.2020
16.9.2020

Valikko